Кӧрманщи

Ль вьр әм чәнд кʼаред хwә пʼешкʼеши wә дькьн, кʼижани мә тʼәви һәвалед хwәйә Кʼӧрд жь Кʼафказе чекьрьн. Кʼьтеба хwәндьне «Дәрсед Хwәндьна Кʼӧрди» бь Кӧрманщийа Кирили.

Пʼаред кʼьтеба хwәндьне постера йан плаката әлифбе йә:

У рʼубьрʼу-кьрьна һʼәрфед дорбәре мина Кирили, Кӧрмащийа Латини, Рʼуси у Әрмени:

Ль вьр һун гьһиштьнә п’ара кӧрманщийа Кафкасейә бь һ’әрфед кирили ньвиси. Жь к’әрәма хwә, п’ара кӧрманщийа Тьркийе - бь һ’әрфед латини - жи бьщерьбиньн.

П’аред ә’лмани у ингьлизи т’әмамийа сәрәщәме ве малп’әре нишан дькьн (т’әви ә’сьлед бь зьмане зазаки).